Research Chemicals Kopen
Menu

Ketamine Vervanger

ketamine vervanger
9 juni, 2021

Ketamine Vervanger

Wat is ketamine en wat doet het?

Ketamine, is een pijnstiller die gebruikt wordt bij mensen en dieren.

Ketamine, staat ook wel bekend als: Special K, Vitamine K, Keta, K of Ket.

Het wordt gebruikt als narcose middel, en bij operaties als pijnstiller, voor zowel mens als dier. 

Een bijwerking van het narcose middel Ketamine, is het hebben van hallucinaties, tijdens de narcose.

Daarom wordt er tegenwoordig, vaak voor een ander middel gekozen, bij operaties.

 De legale vervanger Ketamine als alternatief naar het narcosemiddel PCP

Ketamine werd uitgevonden in 1962, toen er een alternatief naar het narcose middel PCP werd gezocht.

Dit gebeurde omdat het middel pcp veel bijwerkingen bleek te hebben.

Naast dat Ketamine voor medische doeleinden wordt gebruikt, wordt het ook misbruikt als drug.

 

De effecten van Ketamine bij recreatief gebruik zijn:

 • Verdoofd gevoel
 • Dromerig
 • Misselijkheid
 • Evenwichtsproblemen
 • Hallucinaties
 • Dissociatie
 • Moeheid
 • Blackout
 • K-Hole

Manieren van de drug ketamine nemen als pijnstiller voor mensen

Ketamine wordt illegaal aangeboden in poedervorm, in de R vorm, en de S vorm.

Een andere manier van consumptie is het middel keta in vloeibare vorm injecteren.

Dit leidt vaak wel sneller tot een verslaving, mensen worden afhankelijk van het middel,

en moeten regelmatig gebruiken, om zich weer goed te voelen.

Resistentie na enig gebruik van Ketamine

Hoe vaker men Ketamine misbruikt, des te meer er een resistentie wordt opgebouwd.

Wanneer iemand net begint met keta gebruiken, zal diegene een lagere dosering nodig hebben dan,

iemand die vaker de drug gebruikt.

De doseringen zijn moeilijk in te schatten, daarom gebeuren er soms ongelukken met de drugs Keta.

Naarmate van tijd is zal de tolerantie opbouwen naar een hogere dosering.

Waarnaar de hallucinogene en dissociatieve effecten verergeren.

Bij een te hoge dosering, kunnen gebruikers in een coma, of een K hole raken.

 
Een K hole, het geestelijke bewustzijn wordt gescheiden

Een k hole is dat de gebruiker beleeft dat er een scheiding ontstaat tussen geest en lichaam, ook wel dissociatie genoemd.

Het gevoel is dan alsof je uit je lichaam treedt, maar alles gebeurt in je hoofd.

Gebruikers kunnen het gevoel hebben, dat ze een bijna-doodervaring hebben gehad.

Ze kunnen dan niet meer praten of bewegen, en denken dat ze naar een tunnel met licht gaan.

Gebruikers zijn zich ook bijna niet meer bewust van hun omgeving,

en hebben het gevoel op een andere wereld te zijn.

Ketamine wordt veel gebruikt op festivals, omdat mensen zich dan vrijer voelen met dansen,

daarom is de drug gestegen in populariteit.

Het gevoel van lichamelijke gescheiden bewegingen, wat het dansen leuker maakt.

Mensen lopen gevaar om geestelijk afhankelijk van Ketamine te worden, en dit kan leiden tot verslaving.

 

Ketamine vervangende 2-FDCK in combinatie met andere drugs

Het wordt afgeraden om Keta te combineren met andere verdovende middelen of drugs zoals Valium, GHB en alcohol.

Wanneer mensen dit toch willen proberen, worden de verdovende effecten alleen maar sterker,

en is er een grotere kans op een coma kan leiden.

Het geestelijke bewustzijn wordt zo steeds minder, tot er een gevaarlijke situatie ontstaat. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar dit middel. Een lichte dosis verschilt sterk van een hoge dosesring. Pas op met een hoge dosering want dit kan zeer intens zijn.

Dit wit poeder word meestal gesnoven in kleine doseringen, hetzelfde effect als ketamine kunt u verwachten.

 

Ketamine als medicijn bij depressie

Onderzoek en behandeling is reeds verricht, waar personen met een depressie, ketamine als medicijn krijgen voorgeschreven.

Het effect is te vergelijken met de bekende antidepressiva, wat soms weken of langer kan duren.

Dat het bij R Ketamine, of S ketamine als medicijn binnen enkele uren of dagen, al effect kan hebben.

Verschillende studies

De effecten zijn bij diverse studies verschillend, daarom zijn er nog geen concrete besluiten genomen.

Wanneer dit gesprek en onderzoek wel compleet is, zal Ketamine mogelijk als medicijn verschijnen als spray.

Dat wil zeggen dat het niet in poedervorm zal zijn, en op een soort drugs gerelateerde manier ingenomen zou moeten worden.

Wij sporen gebruik van Ketamine of andere drugs absoluut niet aan!

Naast dat het illegaal is om te verhandelen, bezitten of te produceren in Nederland,

zijn er bij recreatief gebruik ook aardig wat risico's.

Daarom raden wij het af een Ketamine vervanger te gebruiken.

 

De risico's van Ketamine gebruik zijn:

 • Geestelijke afhankelijkheid
 • Verslaving
 • Angst en verwarring
 • Urologische problematiek
 • Bewusteloosheid
 • Het krijgen van ongelukken
 • Jezelf pijn doen zonder het eerst door te hebben, want Ketamine is eigenlijk een zwaar Verdovend middel
 • Slapen kan best lastig worden

ketamine-vervanger

 

De vervanger van Ketamine: 2-FDCK

2-Fluorodeschloroketamine of Fluoroketamine is gerelateerd aan Ketamine,

en zorgt voor een dissociatieve verdoving.

Wij verkopen het als Research Chemical, en promoten absoluut geen consumptie van dit middel,

wij willen ook niemand aan zetten om ketamine te gebruiken.

Fluor-ketamine en normale ketamine

Het verschil met ketamine en 2-FDCK, of Fluorketamine is dat dit legaal is om te kopen en te bezitten en voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken.

Bij ons kunt u veilig 2-FDCK als Research Chemical kopen!

Daarvoor kunt u via onze website: Research Chemical Team bestellen.

Door verschillende labresultaten kunnen wij u garanderen dat u de hoogste kwaliteit van producten krijgt.

Bij sommige andere vendors schommelt het aanbod soms een beetje, waar het bij ons consistent is.

Gebruik van 2-FDCK

Wanneer men dit toch wel voor recreatieve doeleinden gebruikt kunnen de volgende dingen gebeuren

Effecten:
 1. Euforisch gevoel
 2. Moeite met bewegingen controleren
 3. Niet in slaap komen
 4. Hallucineren
 5. Pijnverlichting
 6. Desoriëntatie
Doseringen van 2-FDCK

De dosering begint bij 5 mg, en kan oplopen tot 140+mg voor zwaar gebruik.

Het duurt ongeveer 15 tot 50 minuten tot het inwerkt, en de piek 50 a 100 minuten.

De na-effecten kunnen 3 uur na gebruik nog ervaart worden, en tot 8 uur lang aanhouden.

Bij menselijk consumptie van 2-FDCK is niet zonder risico's, vandaar dat wij consumptie niet aansporen.

What is ketamine and what does it do?

Ketamine is a pain reliever used in humans and animals.

Ketamine, is also known as: Special K, Vitamin K, Keta, K or Ket.

It is used as an anesthetic, and in surgery as a pain reliever, for both humans and animals.

A side effect of the anesthetic Ketamine is having hallucinations during the anesthesia.

That is why nowadays, often a different means is chosen, during operations.

The legal replacement Ketamine as an alternative to the anesthetic PCP

Ketamine was invented in 1962, when an alternative to the anesthetic PCP was sought.

This happened because the drug pcp appeared to have many side effects.

In addition to being used for medical purposes, Ketamine is also abused as a drug.

 

The effects of Ketamine in recreational use are:

 • numb feeling
 • Dreamy
 • Nausea
 • Balance problems
 • Hallucinations
 • Dissociation
 • fatigue
 • Black out
 • K-Hole

Ways of taking the drug ketamine as a pain reliever for humans

Ketamine is illegally sold in powder form, in the R form, and the S form.

Another way of consumption is to inject keta in liquid form.

This often leads to an addiction more quickly, people become dependent on the drug,

and have to use regularly, to feel good again.

Resistance after some use of Ketamine

The more often Ketamine is abused, the more resistance is built up.

When someone is just starting to use keta, they will need a lower dose than,

someone who uses the drug more often.

The dosages are difficult to estimate, which is why accidents sometimes happen with the drugs Keta.

Over time, tolerance will build up to a higher dose.

To which the hallucinogenic and dissociative effects worsen.

If the dose is too high, users can go into a coma or go into a K hole.

 
A K hole, the spiritual consciousness is separated

A k-hole is that the user experiences a separation between mind and body, also known as dissociation.

The feeling is as if you are stepping out of your body, but everything is happening in your head.

Users may feel that they have had a near-death experience.

They can no longer talk or move, and think they are going to a tunnel of light.

Users are also almost oblivious to their surroundings,

and have the feeling of being in another world.

Ketamine is widely used at festivals, because people feel more free dancing,

therefore, the drug has risen in popularity.

The feeling of physical separate movements, which makes dancing more fun.

People are at risk of becoming mentally dependent on Ketamine, and this can lead to addiction.

 

Ketamine replacement 2-FDCK in combination with other drugs

It is not recommended to combine Keta with other narcotics or drugs such as Valium, GHB and alcohol.

When people do want to try this, the narcotic effects only get stronger,

and there is a greater chance of a coma.

The spiritual consciousness thus becomes less and less, until a dangerous situation arises.

 

Ketamine as a medicine for depression

Research and treatment has already been carried out where persons with depression are prescribed ketamine as a medicine.

The effect is comparable to the well-known antidepressants, which can sometimes last weeks or longer.

That with R Ketamine, or S Ketamine as a medicine, it can already have an effect within a few hours or days.

Various studies

The effects differ in various studies, so no concrete decisions have yet been taken.

When this conversation and research is complete, Ketamine may appear as a medicine as a spray.

That is, it will not be in powder form, and should be taken in some sort of drug related way.

We absolutely do not encourage the use of Ketamine or other drugs!

In addition to being illegal to trade, possess or produce in the Netherlands,

There are also quite a few risks with recreational use.

That is why we do not recommend using a Ketamine substitute.

 

The risks of Ketamine use are:

 • Mental dependence
 • addiction
 • Fear and confusion
 • Urological problems
 • unconsciousness
 • Getting Accidents
 • Hurt yourself without realizing it first, because Ketamine is actually a heavy Narcotic
 • Sleeping can be difficult

ketamine-vervanger

 

The Ketamine Substitute: 2-FDCK

2-Fluorodeschloroketamine or Fluoroketamine is related to Ketamine,

and provides a dissociative anaesthetic.

We sell it as a Research Chemical, and do not promote consumption of this substance at all,

we also don't want to encourage anyone to use ketamine.

Fluoro-ketamine and normal ketamine

The difference with ketamine and 2-FDCK, or Fluorketamine, is that it is legal to buy and possess and use for research purposes.

With us you can safely buy 2-FDCK as a Research Chemical!

You can order this via our website: Research Chemical Team.

Due to various lab results, we can guarantee that you will receive the highest quality products.

With some other vendors, the offer sometimes fluctuates a bit, where it is consistent with us.

Using 2-FDCK

If one does use this for recreational purposes, the following things can happen

Effects
 • Euphoric feeling
 • Difficulty controlling movements
 • not falling asleep
 • hallucinate
 • Pain relief
 • disorientation
Dosages of 2-FDCK

The dosage starts at 5mg, and can go up to 140+mg for heavy use.

It takes about 15 to 50 minutes to take effect, and the peak is 50 to 100 minutes.

The after-effects can be experienced 3 hours after use, and last for up to 8 hours.

Human consumption of 2-FDCK is not without risks, which is why we do not encourage consumption.

Qu'est-ce que la kétamine et à quoi sert-elle ?

La kétamine est un analgésique utilisé chez les humains et les animaux.

La kétamine, est également connue sous le nom de : Spécial K, Vitamine K, Keta, K ou Ket.

Il est utilisé comme anesthésique, et en chirurgie comme analgésique, chez l'homme comme chez l'animal.

Un effet secondaire de l'anesthésique Kétamine est d'avoir des hallucinations pendant l'anesthésie.

C'est pourquoi de nos jours, souvent, un moyen différent est choisi, lors des opérations.

Le remplacement légal de la kétamine comme alternative à l'anesthésiant PCP

La kétamine a été inventée en 1962, lorsqu'une alternative à l'anesthésique PCP a été recherchée.

Cela s'est produit parce que le médicament pcp semblait avoir de nombreux effets secondaires.

En plus d'être utilisée à des fins médicales, la kétamine est également consommée comme drogue.

 

Les effets de la kétamine en usage récréatif sont :

 • sensation d'engourdissement
 • Rêveur
 • La nausée
 • Problèmes d'équilibre
 • Hallucinations
 • Dissociation
 • fatigue
 • Blackout
 • K-Hole

Façons de prendre le médicament kétamine comme analgésique pour les humains

La kétamine est vendue illégalement sous forme de poudre, sous la forme R et sous la forme S.

Un autre mode de consommation consiste à injecter du keta sous forme liquide.

Cela conduit souvent à une dépendance plus rapidement, les gens deviennent dépendants de la drogue,

et doivent utiliser régulièrement, pour se sentir bien à nouveau.

Résistance après une certaine utilisation de kétamine

Plus la kétamine est consommée souvent, plus la résistance s'accumule.

Quand quelqu'un commence tout juste à utiliser du keta, il aura besoin d'une dose plus faible que,

quelqu'un qui utilise la drogue plus souvent.

Les dosages sont difficiles à estimer, c'est pourquoi des accidents surviennent parfois avec les médicaments Keta.

Au fil du temps, la tolérance s'accumulera jusqu'à une dose plus élevée.

Auquel les effets hallucinogènes et dissociatifs s'aggravent.

Si la dose est trop élevée, les utilisateurs peuvent tomber dans le coma ou entrer dans un trou K.

Un trou K, la conscience spirituelle est séparée

Un k-hole est que l'utilisateur expérimente une séparation entre l'esprit et le corps, également connue sous le nom de dissociation.

C'est comme si vous sortiez de votre corps, mais tout se passe dans votre tête.

Les utilisateurs peuvent avoir l'impression d'avoir vécu une expérience de mort imminente.

Ils ne peuvent plus parler ni bouger et pensent qu'ils vont dans un tunnel de lumière.

Les utilisateurs sont également presque inconscients de leur environnement,

et avoir le sentiment d'être dans un autre monde.

La kétamine est largement utilisée dans les festivals, car les gens se sentent plus libres de danser,

par conséquent, le médicament a gagné en popularité.

La sensation de mouvements physiques séparés, ce qui rend la danse plus amusante.

Les gens risquent de devenir mentalement dépendants de la kétamine, ce qui peut entraîner une dépendance.

 

Remplacement de la kétamine 2-FDCK en association avec d'autres médicaments

Il n'est pas recommandé de combiner Keta avec d'autres stupéfiants ou drogues comme le Valium, le GHB et l'alcool.

Quand les gens veulent essayer ça, les effets narcotiques ne font que s'intensifier,

et il y a plus de risques de coma.

La conscience spirituelle devient ainsi de moins en moins, jusqu'à ce qu'une situation dangereuse se présente.

 

La kétamine comme médicament contre la dépression

Des recherches et des traitements ont déjà été effectués où des personnes souffrant de dépression se voient prescrire de la kétamine comme médicament.

L'effet est comparable aux antidépresseurs bien connus, qui peuvent parfois durer des semaines ou plus.

Qu'avec R Ketamine, ou S Ketamine comme médicament, cela peut déjà avoir un effet en quelques heures ou quelques jours.

Diverses études

Les effets diffèrent selon les différentes études, de sorte qu'aucune décision concrète n'a encore été prise.

Une fois cette conversation et cette recherche terminées, la kétamine peut apparaître comme un médicament sous forme de spray.

C'est-à-dire qu'il ne sera pas sous forme de poudre et qu'il devrait être pris d'une manière ou d'une autre liée à la drogue.

Nous n'encourageons absolument pas l'utilisation de kétamine ou d'autres drogues !

En plus d'être illégal de commercer, de posséder ou de produire aux Pays-Bas,

L'utilisation récréative comporte également de nombreux risques.

C'est pourquoi nous vous déconseillons d'utiliser un substitut à la kétamine.

 

Les risques de l'utilisation de la kétamine sont :

 • Dépendance mentale
 • dépendance
 • Peur et confusion
 • Problèmes urologiques
 • inconscience
 • Obtenir des accidents
 • Faites-vous mal sans vous en rendre compte au préalable, car la kétamine est en fait un lourd narcotique
 • Dormir peut être difficile

 

Le substitut de la kétamine : 2-FDCK

La 2-fluorodeschlorokétamine ou fluorokétamine est apparentée à la kétamine,

et fournit une anesthésie dissociative.

Nous le vendons en tant que produit chimique de recherche et ne promouvons pas du tout la consommation de cette substance,

nous ne voulons pas non plus encourager quiconque à utiliser la kétamine.

Fluoro-kétamine et kétamine normale

La différence avec la kétamine et le 2-FDCK, ou Fluorkétamine, est qu'il est légal d'acheter, de posséder et d'utiliser à des fins de recherche.

Avec nous, vous pouvez acheter en toute sécurité du 2-FDCK en tant que produit chimique de recherche !

Vous pouvez le commander via notre site Web : Research Chemicals Team.

En raison de divers résultats de laboratoire, nous pouvons garantir que vous recevrez des produits de la plus haute qualité.

Chez certains autres vendeurs, l'offre fluctue parfois un peu, là où elle est cohérente avec nous.

Utilisation de 2-FDCK

Quand on l'utilise à des fins récréatives, les choses suivantes peuvent se produire

Effets:
 • Sensation euphorique
 • Difficulté à contrôler les mouvements
 • ne pas s'endormir
 • halluciner
 • Soulagement de la douleur
 • désorientation
Dosages du 2-FDCK

Le dosage commence à 5 mg et peut aller jusqu'à 140+ mg pour une utilisation intensive.

Il faut environ 15 à 50 minutes pour qu'il fasse effet, et le pic est de 50 à 100 minutes.

Les effets secondaires peuvent être ressentis 3 heures après l'utilisation, et peuvent durer jusqu'à 8 heures.

La consommation humaine de 2-FDCK n'est pas sans risque, c'est pourquoi nous ne recommandons pas sa consommation.

Was ist Ketamin und was bewirkt es?

Ketamin ist ein Schmerzmittel, das bei Menschen und Tieren verwendet wird.

Ketamin ist auch bekannt als: Special K, Vitamin K, Keta, K oder Ket.

Es wird als Anästhetikum und in der Chirurgie als Schmerzmittel sowohl für Menschen als auch für Tiere verwendet.

Eine Nebenwirkung des Narkosemittels Ketamin sind Halluzinationen während der Narkose.

Deshalb wird heute bei Operationen oft ein anderes Mittel gewählt.

Der legale Ersatz Ketamin als Alternative zum Anästhetikum PCP

Ketamin wurde 1962 erfunden, als eine Alternative zum Anästhetikum PCP gesucht wurde.

Dies geschah, weil das Medikament PCP viele Nebenwirkungen zu haben schien.

Neben der Verwendung für medizinische Zwecke wird Ketamin auch als Droge missbraucht.

 

Die Wirkungen von Ketamin im Freizeitgebrauch sind:

 • taubes Gefühl
 • Verträumt
 • Brechreiz
 • Gleichgewichtsprobleme
 • Halluzinationen
 • Dissoziation
 • Ermüdung
 • Black-out
 • K-Hole

Möglichkeiten der Einnahme des Medikaments Ketamin als Schmerzmittel für den Menschen

Ketamin wird illegal in Pulverform, in der R-Form und in der S-Form verkauft.

Eine andere Art des Konsums ist die Injektion von Keta in flüssiger Form.

Dies führt oft schneller zu einer Sucht, Menschen werden abhängig von der Droge,

und regelmäßig anwenden müssen, um sich wieder wohl zu fühlen.

Resistenz nach einigem Gebrauch von Ketamin

Je öfter Ketamin missbraucht wird, desto mehr Widerstand wird aufgebaut.

Wenn jemand gerade erst anfängt, Keta zu konsumieren, benötigt er eine niedrigere Dosis als

jemand, der das Medikament häufiger verwendet.

Die Dosierungen sind schwer abzuschätzen, weshalb es bei den Medikamenten Keta auch mal zu Unfällen kommt.

Im Laufe der Zeit baut sich die Toleranz auf eine höhere Dosis auf.

Zu dem sich die halluzinogenen und dissoziativen Wirkungen verschlimmern.

Wenn die Dosis zu hoch ist, können Benutzer ins Koma fallen oder in ein K-Hole gehen.

 
Ein K-Hole, das spirituelle Bewusstsein ist getrennt

Ein K-Hole ist, dass der Benutzer eine Trennung zwischen Geist und Körper erfährt, auch bekannt als Dissoziation.

Das Gefühl ist, als würdest du aus deinem Körper heraustreten, aber alles passiert in deinem Kopf.

Benutzer können das Gefühl haben, eine Nahtoderfahrung gemacht zu haben.

Sie können nicht mehr sprechen oder sich bewegen und denken, dass sie in einen Tunnel aus Licht gehen.

Benutzer nehmen auch ihre Umgebung fast nicht wahr,

und das Gefühl haben, in einer anderen Welt zu sein.

Ketamin wird häufig auf Festivals verwendet, weil die Menschen sich beim Tanzen freier fühlen,

Daher hat das Medikament an Popularität gewonnen.

Das Gefühl körperlich getrennter Bewegungen, wodurch das Tanzen mehr Spaß macht.

Menschen laufen Gefahr, von Ketamin psychisch abhängig zu werden, was zur Sucht führen kann.

 

Ketamin-Ersatz 2-FDCK in Kombination mit anderen Drogen

Es wird nicht empfohlen, Keta mit anderen Betäubungsmitteln oder Drogen wie Valium, GHB und Alkohol zu kombinieren.

Wenn die Leute das versuchen wollen, wird die narkotische Wirkung nur stärker,

und es besteht eine größere Wahrscheinlichkeit eines Komas.

Das spirituelle Bewusstsein wird dadurch immer geringer, bis eine gefährliche Situation entsteht.

 

Ketamin als Medikament gegen Depressionen

Es wurden bereits Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt, bei denen Personen mit Depressionen Ketamin als Arzneimittel verschrieben wurde.

Die Wirkung ist vergleichbar mit den bekannten Antidepressiva, die teilweise Wochen oder länger anhalten kann.

Dass es bei R Ketamin, bzw. S Ketamin als Medikament schon innerhalb weniger Stunden oder Tage wirken kann.

Diverse Studien

Die Wirkungen unterscheiden sich in verschiedenen Studien, sodass noch keine konkreten Entscheidungen getroffen wurden.

Wenn dieses Gespräch und diese Forschung abgeschlossen sind, kann Ketamin als Medizin in Form eines Sprays erscheinen.

Das heißt, es wird nicht in Pulverform vorliegen und sollte auf irgendeine Art von drogenbezogener Weise eingenommen werden.

Wir empfehlen absolut nicht den Konsum von Ketamin oder anderen Drogen!

Abgesehen davon, dass es illegal ist, in den Niederlanden zu handeln, zu besitzen oder zu produzieren,

Es gibt auch einige Risiken bei der Freizeitnutzung.

Aus diesem Grund raten wir davon ab, einen Ketamin-Ersatz zu verwenden.

 

Die Risiken des Ketaminkonsums sind:

 • Geistige Abhängigkeit
 • Sucht
 • Angst und Verwirrung
 • Urologische Probleme
 • Bewusstlosigkeit
 • Unfälle bekommen
 • Verletze dich selbst, ohne es vorher zu merken, denn Ketamin ist eigentlich ein starkes Narkotikum
 • Schlafen kann schwierig sein

 

Der Ketamin-Ersatz: 2-FDCK

2-Fluorodeschloroketamine oder Fluoroketamine ist verwandt mit Ketamin,

und liefert ein dissoziatives Anästhetikum.

Wir verkaufen es als Forschungschemikalie und fördern den Konsum dieser Substanz überhaupt nicht.

Wir möchten auch niemanden dazu ermutigen, Ketamin zu verwenden.

Fluoroketamin und normales Ketamin

Der Unterschied zu Ketamin und 2-FDCK oder Fluorketamin besteht darin, dass es legal ist, es zu kaufen, zu besitzen und für Forschungszwecke zu verwenden.

Bei uns können Sie 2-FDCK sicher als Forschungschemikalie kaufen!

Sie können dies über unsere Website bestellen: Research Chemicals Team.

Aufgrund verschiedener Laborergebnisse können wir garantieren, dass Sie Produkte von höchster Qualität erhalten.

Bei manchen anderen Anbietern schwankt das Angebot manchmal etwas, wo es bei uns fest ist.

Verwendung von 2-FDCK

Wenn man dies zu Erholungszwecken verwendet, können die folgenden Dinge passieren

Auswirkungen:
 • Euphorisches Gefühl
 • Schwierigkeiten, Bewegungen zu kontrollieren
 • nicht einschlafen
 • halluzinieren
 • Schmerzlinderung
 • Orientierungslosigkeit
Dosierungen von 2-FDCK

Die Dosierung beginnt bei 5 mg und kann bei starkem Gebrauch auf über 140 mg ansteigen.

Es dauert etwa 15 bis 50 Minuten, bis die Wirkung eintritt, und der Höhepunkt liegt bei 50 bis 100 Minuten.

Die Nachwirkungen treten 3 Stunden nach der Anwendung ein und halten bis zu 8 Stunden an.

Der Verzehr von 2-FDCK durch den Menschen ist nicht ohne Risiken, weshalb wir den Verzehr nicht fördern.

Co to jest ketamina i jakie ma działanie?

Ketamina, jest środkiem przeciwbólowym stosowanym u ludzi i zwierząt.

Ketamina, jest również znany jako: Special K, Vitamin K, Keta, lub Ket.

Jest stosowany jako środek znieczulający, a w operacjach jako środek przeciwbólowy, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.

Efektem ubocznym działania środka znieczulającego Ketamina jest posiadanie halucynacji podczas znieczulenia.

Z tego powodu obecnie do operacji często wybierany jest inny lek.

 

Legalny środek zastępczy Ketamina jako alternatywa dla narkotyku PCP

Ketamina została wynaleziona w 1962 roku, kiedy poszukiwano alternatywy dla znieczulającego PCP.

Stało się tak, ponieważ okazało się, że PCP ma wiele skutków ubocznych.

Ketamina jest nie tylko używana do celów medycznych, ale również nadużywana jako narkotyk.

Efekty Ketamina, gdy jest używany rekreacyjnie są:

 • Odrętwiałe uczucie
 • Dreamy
 • Nudności
 • Problemy z równowagą
 • Halucynacje
 • Dysocjacja
 • Zmęczenie
 • Blackout
 • K-Hole

Sposoby zażywania leku ketamina jako środka przeciwbólowego dla ludzi

Ketamina jest oferowana nielegalnie w formie proszku, w formie R i w formie S.

Innym sposobem konsumpcji jest wstrzykiwanie leku keta w postaci płynnej.

To często prowadzi do szybszego uzależnienia, ludzie stają się zależni od narkotyku,

i muszę go regularnie używać, aby znów poczuć się dobrze.

Oporność po pewnym czasie stosowania ketaminy

Im częściej ktoś nadużywa Ketaminy, tym większą wytwarza odporność.

Jeśli ktoś dopiero zaczyna używać Ketaminy, będzie potrzebował mniejszej dawki niż,

Ktoś, kto używa narkotyku od dłuższego czasu.

Dawki są trudne do oszacowania, dlatego przy stosowaniu leku Keta zdarzają się wypadki.

W miarę upływu czasu tolerancja będzie budować się do wyższej dawki.

Do którego halucynogenne i dysocjacyjne efekty będą się pogarszać.

Przy zbyt dużej dawce, użytkownicy mogą zapaść w śpiączkę, lub w K-dziurę.

 

Dziura K, duchowa świadomość jest oddzielona

Dziura k polega na tym, że użytkownik doświadcza oddzielenia umysłu od ciała, zwanego również dysocjacją.

Odczucie jest wtedy takie, jakbyś opuszczał swoje ciało, ale wszystko dzieje się w twojej głowie.

Użytkownicy mogą mieć wrażenie, że przeżyli doświadczenie bliskie śmierci.

Nie mogą już mówić ani się poruszać i wydaje im się, że wchodzą do tunelu światła.

Użytkownicy są również prawie nieświadomi swojego otoczenia,

i mieć wrażenie, że jest się w innym świecie.

Ketamina jest często używana na festiwalach, ponieważ sprawia, że ludzie czują się bardziej wolni w tańcu,

dlatego lek ten zyskał na popularności.

Poczucie fizycznego rozdzielenia ruchów, które sprawia, że taniec jest przyjemniejszy.

Ludzie są narażeni na ryzyko uzależnienia się psychicznego od Ketaminy, co może prowadzić do uzależnienia.

 

Substytut ketaminy 2-FDCK w połączeniu z innymi lekami

Nie zaleca się łączenia leku Keta z innymi środkami odurzającymi lub lekami takimi jak Valium, GHB i alkohol.

Kiedy ludzie tego próbują, efekty narkotyczne stają się jeszcze silniejsze,

i jest większa szansa na wywołanie śpiączki.

W ten sposób świadomość psychiczna staje się coraz mniejsza, aż do momentu, gdy pojawia się niebezpieczna sytuacja.

 

Ketamina jako lek na depresję

Przeprowadzono już badania i leczenie, w którym osobom cierpiącym na depresję przepisuje się ketaminę jako lek.

Efekt jest porównywalny z dobrze znanymi lekami przeciwdepresyjnymi, które czasami mogą trwać tygodnie lub dłużej.

Że z R ketaminy, lub S ketaminy jako leku, może już mieć wpływ w ciągu kilku godzin lub dni.

 

Różne badania

Efekty są różne w różnych badaniach, dlatego nie podjęto jeszcze konkretnych decyzji.

Kiedy ta dyskusja i badania zostaną zakończone, Ketamina może pojawić się jako lek w sprayu.

To znaczy, że nie będzie w formie proszku i będzie musiał być przyjmowany w sposób podobny do narkotyków.

Absolutnie nie zachęcamy do zażywania Ketaminy ani innych narkotyków!

Poza tym, że handel, posiadanie lub produkcja w Holandii jest nielegalna,

istnieje również sporo zagrożeń związanych z rekreacyjnym użytkowaniem.

Dlatego nie zalecamy stosowania substytutu ketaminy.

Ryzyko związane z użyciem Ketaminy to:

 • Zależność psychiczna
 • Uzależnienie
 • Strach i dezorientacja
 • Problemy urologiczne
 • Nieświadomość
 • Mieć wypadki
 • Ranienie siebie bez świadomości, ponieważ Ketamina jest silnym narkotykiem
 • Spanie może być dość trudne

ketamine-vervanger

 

Zastępstwo dla ketaminy: 2-FDCK

2-Fluorodeschloroketamina lub Fluoroketamina jest spokrewniona z Ketaminą,

i zapewnia znieczulenie dysocjacyjne.

Sprzedajemy go jako Research Chemical i nie promujemy jego konsumpcji,

Nie chcemy też nikogo zachęcać do używania ketaminy.

 

Fluoroketamina i zwykła ketamina

Różnica z ketaminą i 2-FDCK, lub ketaminą fluorową jest taka, że można je legalnie kupić, posiadać i używać do celów badawczych.

Z nami możesz bezpiecznie kupić 2-FDCK jako Research Chemical!

Można to zrobić za pośrednictwem naszej strony internetowej: Zespół Badań Chemicznych.

Dzięki różnym wynikom badań laboratoryjnych możemy zagwarantować, że otrzymają Państwo produkty najwyższej jakości.

Z niektórych innych sprzedawców, dostawa czasami wahają się trochę, gdzie z nami jest spójny.

Stosowanie 2-FDCK

W przypadku stosowania do celów rekreacyjnych mogą wystąpić następujące zjawiska

Efekty:
 1. Uczucie euforii
 2. Trudności w kontrolowaniu ruchów
 3. Nie zasypianie
 4. Halucynacje
 5. Ulga w bólu
 6. Dezorientacja
Dawkowanie 2-FDCK

Dawka zaczyna się od 5 mg i może wzrosnąć do 140+ mg dla ciężkiego użytkowania.

Działanie trwa od 15 do 50 minut, a szczytowe działanie od 50 do 100 minut.

Efekty uboczne mogą być odczuwalne 3 godziny po użyciu i mogą trwać do 8 godzin.

Spożywanie 2-FDCK przez ludzi nie jest pozbawione ryzyka, dlatego też nie zalecamy jego spożywania.

¿Qué es la ketamina y qué hace?

La ketamina, es un analgésico utilizado en humanos y animales.

Ketamina, también se conoce como: Special K, Vitamin K, Keta, K o Ket.

Se utiliza como anestésico, y en operaciones como analgésico, tanto para humanos como para animales.

Un efecto secundario del fármaco anestésico Ketamina, es tener alucinaciones, durante la anestesia.

Por lo tanto, hoy en día, a menudo se elige otro medio, en las operaciones.

El sustituto legal Ketamina como alternativa al anestésico PCP

La ketamina se inventó en 1962, cuando se buscó una alternativa al fármaco anestésico PCP.

Esto sucedió porque el medicamento pcp resultó tener muchos efectos secundarios.

Además de que la ketamina se utiliza con fines médicos, también se abusa de ella como una droga.

Los efectos de la ketamina en el uso recreativo son:

 • Entumecimiento
 • Soñador
 • Náuseas
 • Evenwichtsproblemen
 • Alucinaciones
 • Disociación
 • Fatiga
 • Apagón
 • K-Hole

Formas de tomar el medicamento ketamina como analgésico para las personas

La ketamina se ofrece ilegalmente en forma de polvo, en forma R y en forma S.

Otra forma de consumo es inyectar la droga keta en forma líquida.

Esto a menudo conduce a una adicción más rápidamente, las personas se vuelven dependientes de la droga,

y debe usarlo regularmente, para sentirse bien nuevamente.

Resistencia después de cualquier uso de ketamina

Cuanto más a menudo se abusa de la ketamina, más resistencia se acumula.

Cuando alguien está empezando a usar keta, necesitará una dosis más baja que,

alguien que usa el medicamento con más frecuencia.

Las dosis son difíciles de estimar, por lo que a veces ocurren accidentes con los medicamentos Keta.

A medida que pasa el tiempo, la tolerancia se acumulará hasta una dosis más alta.  

A lo que empeoran los efectos alucinógenos y disociativos.

Si la dosis es demasiado alta, los usuarios pueden entrar en coma o en un agujero K.

Un agujero K, la conciencia espiritual está separada

Un agujero k es que el usuario experimenta que hay una separación entre la mente y el cuerpo, también llamada disociación.

La sensación es entonces como salir de tu cuerpo, pero todo sucede en tu cabeza.

Los usuarios pueden sentir que han tenido una experiencia cercana a la muerte.

Ya no pueden hablar ni moverse, y piensan que van a un túnel con luz.

Los usuarios también casi ya no son conscientes de su entorno,

y tener la sensación de estar en otro mundo.

La ketamina es ampliamente utilizada en los festivales, porque la gente se siente más libre con el baile,

por lo tanto, la droga ha aumentado en popularidad.

La sensación de movimientos físicamente separados, lo que hace que bailar sea más divertido.

Las personas corren el riesgo de volverse mentalmente dependientes de la ketamina, y esto puede conducir a la adicción.

Reemplazo de ketamina 2-FDCK en combinación con otros medicamentos

No se recomienda combinar Keta con otros narcóticos o drogas como Valium, GHB y alcohol.

Cuando la gente quiere probar esto, los efectos anestésicos solo se vuelven más fuertes,

y hay una mayor probabilidad de que un coma pueda conducir.

La mente espiritual se vuelve así cada vez menos, hasta que surge una situación peligrosa.

La ketamina como medicamento para la depresión

Ya se han llevado a cabo investigaciones y tratamientos, donde a las personas con depresión se les prescribe ketamina como medicamento.

El efecto se puede comparar con los antidepresivos bien conocidos, que a veces pueden durar semanas o más.

Que ya puede tener un efecto con R ketamina, o ketamina S como medicamento en unas pocas horas o días.

Diversos estudios

Los efectos son diferentes en varios estudios, por lo que aún no se han tomado decisiones concretas.

Cuando se completa esta conversación e investigación, la ketamina puede aparecer como un medicamento como un aerosol.

Es decir, no estará en forma de polvo y debe tomarse de una manera relacionada con las drogas.

¡Absolutamente no recomendamos el uso de ketamina u otras drogas!

Además del hecho de que es ilegal comerciar, poseer o producir en los Países Bajos,

también hay bastantes riesgos con el uso recreativo.

Es por eso que no recomendamos el uso de un sustituto de ketamina.

Los riesgos del uso de ketamina son:

 • Dependencia espiritual
 • Adicción
 • Miedo y confusión
 • Problemas urológicos
 • Inconsciencia
 • Tener accidentes
 • Lastimarse a sí mismo sin darse cuenta primero, porque la ketamina es en realidad un narcótico pesado
 • Dormir puede ser bastante difícil

 

Reemplazo de ketamina: 2-FDCK

2-Fluorodescloroketamina de Fluoroketamina es gerelateerd aan Ketamina,

y proporciona un anestésico disociativo.

Lo vendemos como producto químico de investigación,y promovemos absolutamente ningún consumo de esta droga,

tampoco queremos alentar a nadie a usar ketamina.

Ketamina flúor y ketamina normal

La diferencia con la ketamina y 2-FDCK,o fluorketamina es que es legal comprar y poseer y usar con fines de investigación.

¡Con nosotros puede comprar con seguridad 2-FDCK como producto químico de investigación!  

Para ello puede realizar un pedido a través de nuestra página web: Research Chemicals Team.

A través de diferentes resultados de laboratorio, podemos garantizarle que obtiene la más alta calidad de productos.

Con algunos otros proveedores, la oferta a veces fluctúa un poco, donde es consistente con nosotros.

Uso de 2-FDCK

Si uno usa esto con fines recreativos, pueden suceder las siguientes cosas.

Valores:
 1. Sensación de euforia
 2. Dificultad para controlar los movimientos
 3. No te duermas
 4. Alucinar
 5. Pijnverlichting
 6. Desorientación

 

Dosis de 2-FDCK

La dosis comienza en 5 mg, y puede alcanzar hasta 140 + mg para uso intensivo.

Se tarda entre 15 y 50 minutos en funcionar, y el pico de 50 a 100 minutos.

Los efectos secundarios aún se pueden experimentar 3 horas después de su uso y duran hasta 8 horas.

Con el consumo humano de 2-FDCK no está exento de riesgos, por lo que no fomentamos el consumo.

Cos'è la ketamina e cosa fa?

La ketamina è un analgesico usato nell'uomo e negli animali.

La ketamina è anche conosciuta come Special K, Vitamina K, Keta, K o Ket.

È usato come anestetico, e nelle operazioni come analgesico, sia per gli uomini che per gli animali.

Un effetto collaterale del farmaco anestetico Ketamina sono le allucinazioni durante l'anestesia.

Pertanto, al giorno d'oggi, un altro mezzo è spesso scelto nelle operazioni.

 

Il sostituto legale Ketamina come alternativa all'anestetico PCP

La ketamina è stata inventata nel 1962, quando si cercava un'alternativa al farmaco anestetico PCP.

Questo è successo perché il farmaco pcp si è rivelato avere molti effetti collaterali.

Oltre ad essere usata per scopi medici, la ketamina viene anche abusata come droga.

Gli effetti della ketamina nell'uso ricreativo sono:

 • Intorpidimento
 • Sognatore
 • Nausea
 • Evenwichtsproblemen
 • Allucinazioni
 • Dissociazione
 • Fatica
 • Blackout
 • K-Hole

Modi di prendere la ketamina come antidolorifico per le persone

La ketamina è illegalmente disponibile in forma di polvere, forma R e forma S.

Un'altra forma di utilizzo è l'iniezione della droga ketamina in forma liquida.

Questo spesso porta alla dipendenza più rapidamente, le persone diventano dipendenti dalla droga,

e deve usarlo regolarmente per sentirsi di nuovo bene.

Resistenza dopo qualsiasi uso di ketamina

Più spesso si abusa della ketamina, più si accumula resistenza.

Quando qualcuno sta iniziando a usare la ketamina, avrà bisogno di una dose più bassa,

qualcuno che usa la droga più frequentemente.

Le dosi sono difficili da stimare, quindi a volte accadono incidenti con i farmaci keta.

Con il passare del tempo, la tolleranza si accumulerà per una dose più alta.  

Gli effetti allucinogeni e dissociativi peggiorano.

Se la dose è troppo alta, gli utenti possono andare in coma o in un buco K.

A K-hole, la coscienza spirituale è separata.

Un k-hole è quando l'utente sperimenta che c'è una separazione tra la mente e il corpo, chiamata anche dissociazione.

La sensazione è allora come lasciare il tuo corpo, ma tutto avviene nella tua testa.

Gli utenti possono sentire di aver avuto un'esperienza di pre-morte.

Non possono più parlare o muoversi e pensano di entrare in un tunnel con la luce.

Inoltre, gli utenti non sono quasi più consapevoli di ciò che li circonda,

e avere la sensazione di essere in un altro mondo.

La ketamina è molto usata nei festival, perché la gente si sente più libera ballando,

Pertanto, il farmaco è aumentato in popolarità.

La sensazione di movimenti fisicamente separati, che rende il ballo più divertente.

Le persone corrono il rischio di diventare mentalmente dipendenti dalla ketamina, e questo può portare alla dipendenza.

Sostituzione della ketamina 2-FDCK in combinazione con altri farmaci

Non si raccomanda di combinare Keta con altri narcotici o droghe come Valium, GHB e alcol.

Quando la gente vuole provare questo, gli effetti anestetici diventano solo più forti,

e c'è una maggiore probabilità che un coma possa portare.

La mente spirituale diventa così sempre meno, finché non si presenta una situazione pericolosa.

La ketamina come medicina per la depressione

Sono già state effettuate ricerche e trattamenti in cui alle persone con depressione viene prescritta la ketamina come farmaco.

L'effetto può essere paragonato a quello di noti antidepressivi, che a volte possono durare per settimane o più.

Si può già avere un effetto con la ketamina R, o la ketamina S come medicina entro poche ore o giorni.

Diversi studi

Gli effetti sono diversi nei vari studi, quindi non sono ancora state prese decisioni concrete.

Quando questa discussione e la ricerca saranno completate, la ketamina potrebbe apparire come medicina sotto forma di aerosol.

Cioè, non sarà in forma di polvere e deve essere preso in modo da essere drogato.

 

Non raccomandiamo assolutamente l'uso della ketamina o di altre droghe!

Oltre al fatto che è illegale commerciare, possedere o produrre nei Paesi Bassi,

ci sono anche alcuni rischi con l'uso ricreativo.

Ecco perché non raccomandiamo l'uso di un sostituto della ketamina.

I rischi dell'uso della ketamina sono:

 • Dipendenza spirituale
 • Dipendenza
 • Paura e confusione
 • Problemi urologici
 • Inconsapevolezza
 • Incidenti
 • Farsi del male senza rendersene conto prima, perché la ketamina è in realtà un pesante narcotico
 • Dormire può essere abbastanza difficile

Sostituzione della ketamina: 2-FDCK

2-Fluorodecloroketamina La fluoroketamina è gerelateerd aan Ketamine,

e fornisce un anestetico dissociativo.

Lo vendiamo come prodotto chimico di ricerca, e non promuoviamo assolutamente l'uso di questa droga,

né vogliamo incoraggiare nessuno ad usare la ketamina.

Chetamina alla fluorina e chetamina normale

La differenza con la ketamina e la 2-FDCK, o fluoroketamina, è che è legale comprare e possedere e usare per scopi di ricerca.

Con noi puoi tranquillamente comprare 2-FDCK come prodotto chimico di ricerca!  

Per farlo, può effettuare un ordine tramite il nostro sito web: Team di ricerca sui prodotti chimici.

Attraverso diversi risultati di laboratorio, possiamo garantire che si ottiene la massima qualità del prodotto.

Con alcuni altri fornitori, l'offerta a volte oscilla un po', mentre con noi è costante.

Uso di 2-FDCK

Se uno lo usa per scopi ricreativi, possono succedere le seguenti cose.

Valori:
 1. Sensazione di euforia
 2. Difficoltà nel controllo dei movimenti
 3. Non addormentarsi
 4. Allucinare
 5. Pijnverlichting
 6. Disorientamento

 

Dosaggio di 2-FDCK

La dose parte da 5 mg, e può arrivare fino a 140+ mg per un uso intensivo.

Impiega tra i 15 e i 50 minuti per funzionare, con un picco di 50-100 minuti.

Gli effetti collaterali possono ancora essere sperimentati 3 ore dopo l'uso e durano fino a 8 ore.

Con il consumo umano 2-FDCK non è senza rischi, quindi non incoraggiamo il consumo.

author avatar
SiTeAdMiNrCt
crossmenu